Regulamin

1.Postanowienia ogólne

1.1 Właścicielem i Administratorem sklepu e-printshop.pl jest:

IMD Anna Korba
ul. Kelles-Krauza 8
26-600 Radom
NIP: 796-222-19-14
NIP UE: PL7962221914

Ewidencja działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Radomia pod numerem 66528.

Zwanej dalej jako „administrator” lub „usługodawca”.

1.2 Serwis e-printshop dostępny jest pod adresem http://e-printshop.pl

1.3 Niniejszy regulamin określa:

a) warunki korzystania z serwisu;
b) zasady przyjmowania zleceń;
c) zasady dotyczące zarządzaniem danymi klienta;
d) warunki reklamacji;
e) warunki przyjmowania plików do druku;
f) odpowiedzialność serwisu e-printshop.pl;

1.4 Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w wyjątkowych sytuacjach z uwagi na powstałe zmiany gospodarcze znacząco zmieniające warunki działalności przedsiębiorstwa, niemożliwe do przewidzenia, w niezbędnym zakresie,  mających na celu poprawę współpracy, publikując jednocześnie informację o zmianie na stronie głównej serwisu e-printshop.pl

2. Warunki korzystania z serwisu

2.1 Korzystanie z serwisu e-printshop (zwanego dalej jako „system e-printshop”) oznacza, że akceptują państwo niniejszy regulamin i zasady w nim zawarte i jednocześnie ustawę o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych.

2.2 Z serwisu mogą korzystać również osoby nie posiadające konta w systemie e-printshop.

2.3 Aby utworzyć konto w systemie Printshop Online należy wypełnić Formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie Drukarni Printshop Online.

2.4 Konto danego klienta w systemie Printshop Online może zostać zlikwidowane przez administratora w przypadku nie przestrzegania regulaminu lub w przypadku zakończenia współpracy z danym klientem.

2.5 e-printshop zastrzega sobie prawo do przechowywania danych dotyczących klienta (dane wprowadzone przy tworzeniu konta) oraz wszystkich danych dotyczących zleceń klienta, którego konto zostało usunięte.

2.6 Dane wprowadzone przez klienta przy tworzeniu konta w systemie Printshop Online można zmienić zgłaszając pisemną prośbę na adres sklep@e-printshop.pl

3.Zamówienia

3.1 Wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia jest równoznaczne z zamówieniem usługi. Czas realizacji usługi jest liczony od momentu akceptacji danych niezbędnych do realizacji zamówienia przez usługodawcę. Proces weryfikacji może być rozpoczęty po spełnieniu następujących warunków:
- należy przesłać plik na Email: sklep@e-printshop.pl lub na FTP i skojarzyć plik ze zleceniem;
- dokonać płatności (przy wyborze metody “Przedpłata przelewem, kartą kredytową”);

3.2 Terminy przyjmowania zleceń .
Zamówienia w systemie e-printshop można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Zamówienia zaakceptowane przez weryfikatora do godz. 15 są realizowane w danym dniu roboczym, po godz. 15 w dniu następnym.

3.3 Warunki realizacji zamówienia
Zlecenia standardowe (zawarte w cenniku) w systemie e-printshop będą realizowane zgodnie z terminami przypisanymi do poszczególnych produktów. Terminy realizacji zleceń niestandardowych – niezawartych w cenniku systemu e-printshop będą ustalane indywidualnie z klientem.

3.4 Termin realizacji każdego zlecenia jest liczony od momentu akceptacji przez e-printshop danych dostarczonych przez klienta. W przypadku zamówień nietypowych e-printshop zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji.

3.5 Anulowanie zlecenia opłaconego przelewem, wynikłe z przyczyn tkwiących po stronie zamawiającego obciążone jest karą w wysokości poniesionych kosztów przez przyjmującego zlecenie. Zwrot za anulowanie zlecenia zostanie pomniejszony o tą kwotę.

3.6 Towar dostarczony do klienta na warunkach płatności "za pobraniem" a nie podjęty zgodnie z pkt. 3.1 o ważności transakcji, pozostaje do odbioru w siedzibie „usługodawcy" zaś forma płatności na fakturze podlega korekcie na „płatność przelewem" (o czym odrębnym pismem powiadomiony zostanie zamawiający) i podlega procedurze dochodzeniowej tak jak usługi zrealizowane.

3.7 Zamówienia:
- nieopłacone,
- nieprzekazane do realizacji,
- odrzucone i nie wznowione
starsze niż 30 dni będą automatycznie usuwane.

3.8 Zamówienia expressowe wysyłane są w dni robocze.

4. Reklamacje

4.1 Reklamację może złożyć każdy klient zalogowany, posiadający konto i zrealizowane zamówienie. Reklamacje można złożyć za pośrednictwem systemu e-printshop logując się na swoje konto. Wszelkie inne uwagi dotyczące reklamowanego zamówienia można przesyłać na adres sklep@e-printshop.pl

4.2 Warunki zgłoszenia reklamacji

4.2.1 Zgłaszając reklamację klient winien jest zawsze posługiwać się loginem uzyskanym przy rejestracji w systemie e-printshop oraz numerem zlecenia, które chce zareklamować.

4.2.2 Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności.

4.2.3 W przypadku zgłoszenia za pośrednictwem systemu Printshop Online niezbędne jest uzupełnienie odpowiednich informacji w tabeli oraz opis niezgodności. Reklamacje nie spełniające tych kryteriów nie będą rozpatrywane.

4.2.4 Każda reklamacja zgłoszona przez klienta i spełniająca powyższe warunki będzie rozpatrywana indywidualnie.

4.2.5 Terminy zgłoszenia reklamacji
Reklamację można złożyć do 14 dni od momentu dostawy. Po tym czasie reklamacja danej usługi nie będzie rozpatrywana.

4.2.6 Zgłoszenia reklamacji przyjmowane są w dni robocze do godz. 15:00.

4.2.7 Reklamacje bez względu na rodzaj zgłoszenia będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 7 dni roboczych licząc od momentu zgłoszenia.

4.2.8 Reklamacje zgłoszone w dni wolne od pracy będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 7 dni roboczych licząc od kolejnego dnia roboczego

4.3 Warunki składania reklamacji na przesyłki

4.3.1 Widoczne uszkodzenie lub częściowa utrata towaru

- Zastrzeżenie należy odnotować na dokumencie przewozowym natychmiast po otrzymaniu towaru oraz sporządzić protokół szkodowy w obecności przewoźnika. Zgłoszenia reklamacyjne należy zgłaszać pisemnie w ciągu 5 dni od dnia przyjęcia przesyłki. W przypadku uszkodzenia przesyłki, Odbiorca zobowiązany jest do jej pozostawienia do dyspozycji e-printshop do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego.

- Reklamacja wniesiona po upływie 14 dni od daty przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń, powoduje wygaśnięcie roszczeń.

4.3.2 Opóźnienie w doręczeniu przesyłki

- Odbiorca musi zaznaczyć ten fakt na liście przewozowym w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. Wymagane jest podanie daty i godziny doręczenia oraz przyczyny opóźnienia doręczenia przesyłki (podana przez przedstawiciela firmy kurierskiej). W przypadku udokumentowanej odmowy przyjęcia przesyłki przez Odbiorcę przesyłka jest zwracana do e-printshop na koszt Odbiorcy.

- Przesyłkę, która nie nadeszła do miejsca przeznaczenia wskazanego w liście przewozowym w ciągu 30 dni od upływu przewidywanego terminu wykonania usługi, uważa się za utraconą.

- Reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie Usług i Usług dodatkowych może składać do firm kurierskich wyłącznie e-printshop. Reklamacje należy składać na piśmie w terminie 7 dni

4.4 Akceptacja plików odrzuconych

Kliknięcie przycisku "Akceptuję plik mimo jego odrzucenia" powoduje zaakceptowanie pliku graficznego łącznie z jego błędami, i przekazanie zlecenia do druku. Zlecenia takie NIE PODLEGAJĄ REKLAMACJI, nie można ich także ANULOWAĆ.

5. Materiały do druku

5.1 e-printshop nie odpowiada za treści zawarte w pracach przesłanych przez klienta. e-printshop nie może dochodzić czy zamawiający ma prawo do wykorzystywania materiałów, które są dołączane przez klienta do zlecenia itp. do e-printshop. Zamawiający przesyłając plik do powielenia, wydruku bądź wykorzystania go w jakiejkolwiek formie do realizacji złożonego przez siebie zlecenia oświadcza, iż ma prawo jego wykorzystywania. Materiały przesłane przez Zamawiającego nie będą wykorzystywane do realizacji innych zleceń niż Klienta, który je dostarczył. Jeśli materiały zawierają treści niezgodne z prawem, drukarnia może odmówić drukowania takich materiałów.

5.2 e-printshop nie dokonuje korekty (treści) w materiałach przesłanych przez klienta

5.3 Materiały przesłane do druku powinny być przygotowane według specyfikacji. e-printshop NIE PONOSI odpowiedzialności za źle przygotowane lub niezgodne ze specyfikacją materiały oraz wynikające z tego tytułu błędy w druku.


5.4 Wszystkie dokonywane przez e-printshop korekty prac są przesyłane do klienta celem akceptacji. Czas realizacji pracy w takim przypadku liczony jest od momentu otrzymania od klienta akceptacji (poprzez serwis e-printshop).

5.5. e-printshop nie ponosi odpowiedzialności za wgrane do systemu pliki graficzne.

5.6 e-printshop nie archiwizuje plików graficznych. Piki na serwerze FTP oraz przesłane do zleceń po 30 dniach są usuwane.

5.7 e-printshop zastrzega sobie prawo odmówienia realizacji zlecenia bez podania przyczyny.

6. Zakres odpowiedzialności serwisu

6.1 e-printshop nie ponosi odpowiedzialności za:
a) Wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem treści;
b) Wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem technicznym. W których nie były dokonywane korekty przez e-printshop;
c) Tolerancja błędu krajarki może wynieść do 2 mm.
d) Wydruk prac zaakceptowanych przez klienta a zawierających błędy techniczne lub treściowe;
g) Opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez klienta;
h) Za terminowość przekazywania środków pomiędzy bankiem klienta a systemem Płatności.pl
i) Reklamacje dotyczące jakości przesyłek kurierskich będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po przedstawieniu dokumentów dotyczących szkody (patrz pkt. 4.3 regulaminu).

6.2  e-printshop nie ponosi odpowiedzialności za Ilość, dostarczonego do Klienta, a zamówionego przez niego, produktu, na zasadach określonych w przepisach prawa cywilnego.

7. Własność intelektualna.

Zawartość strony internetowej WWW.E-PRINTSHOP.PL jest chroniona przez polskie prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej. Prawa do serwisu e-printshop oraz treści w nim zawartych należą do firmy IMD Anna Korba. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe są znakami zastrzeżonymi i należą do serwisu Printshop Online. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony WWW.E-PRINTSHOP.PL bez zgody właściciela jest zabronione.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl